Zprávy z pražské diecéze CČSH

Syndikovat obsah
Aktualizace: 7 hodin 2 min zpět

Kázání na téma: A na co by si teprve mohli stěžovat zakladatelé církve?

Čt, 01/09/2020 - 10:58

 Ježíš nás učí, že Boží věci jsou na počátku nepatrné: "Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší ..." (Mt 13,31)

 I náš národ před 100 lety prožil podobný div Boží vlídnosti, když začaly vznikat naše náboženské obce  - také skoro z ničeho.Ve městech a obcích se schází jen pár lidí. Bez své liturgie. Bez zformulované teologie. Bez bohosloveckých ad. škol. Bez svého zpěvníku. Bez kostelů. Bez far. Bez aut. Bez peněz. Bez nemovitostí k pronájmu. Bez tradice a historie. A na samém počátku s ještě menší členskou základnou než má církev dnes. V době kdy masy v ČSR vystupují z církve do bezvyznání. Na počátku se schází jen hrstky lidí, ale jakých lidí? Lidí se srdcem planoucím usilovnou láskou, činnou vírou a vytrvalou nadějí  (1Te 1,3) a s holýma rukama, ale v milosti Boží, budují dílo církve, která již 100 let slouží Bohu a pomáhá lidem. My, díky tomuto Božímu lidu - těmto odvážným zakladatelům a spolupracovníkům na Boží vinici, a díky vlídnosti Boží, dnes disponujeme více zdroji, než měli oni tehdy na přelomu let 1919-1920.

Read More...

Zamyšlení nad texty k výročí CČSH - J 2, 13 -22

Čt, 01/09/2020 - 10:42

Milí přátelé, sestry a bratři,

biblický text nás uvádí do vypjatého dialogu Pána Ježíše s jeho odpůrci, když před tím vyhnal z chrámového nádvoří kupce a směnárníky. Rozhovor se vede o kompetenci Pána Ježíše konat změny zavedených zvyklostí v Jeruzalémském chrámu. Ježíšovi protivníci zpochybňováním oprávněnosti tohoto činu ve skutečnosti sledují mnohem víc. Chtějí z Ježíšových úst prohlášení, které by ho dostalo před soud. Proto hlasitě volají po právu, které sami upravili, aby všem, mimo Hospodina, vyhovovalo. Pána Ježíše ani v tak vypjaté situaci nevyprovokovali k žádoucímu prohlášení, a tak se uchylují pouze k urážkám a posměchu.

Read More...

100 let CČS(H) a její první patriarcha

Út, 12/31/2019 - 08:58

U příležitosti stého výročí založení církve pro vnitřní potřebu připravila Pražská diecéze CČSH monografii o prvním patriarchovi br. Karlu Farském. Monografii si můžete volně stáhnout a použít (včetně tisku a veřejného šíření).

Dne 26. července, na sv. Annu, 1880 se ve Škodějově u vysokého nad Jizerou narodil Františkovi a Johaně (rozené Bochové) třetí potomek – syn Karel...

100 let CČSH a její první patriarcha428.9 KB

 

Pátá mezinárodní konference Křivoklát - slovo biskupa

Út, 12/31/2019 - 08:43

Kaz 11, 6:“Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera,
neboť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda obojí je stejně dobré“.

Honorabiles,
vážení účastníci 5. mezinárodní konference,

je mi velkou ctí, že Vás mohu alespoň tímto způsobem oslovit a pozdravit Vás při již 5. setkání na hradě Křivoklát. Prozatím dvakrát jsem Vás mohl i osobně navštívit a vždy jsem odjížděl obohacen o nové znalosti.

Jsem rád, že se jako církev můžeme spolupodílet na pořádání kastellologické konference a každoročně vzpomenout na život a dílo nám blízkého profesora Durdíka.

Věřím, že jste včera slyšeli zajímavé příspěvky a i dnes se dozvíte něco nového z bádání Vašich kolegů a kolegyň. Již v knize Kazatel je výzva k neumdlévající práci. I vy ji někdy zažíváte, a tak mi dovolte Vám všem popřát, aby se Vám práce na Vašem díle dařila, abyste nebyli unaveni, a aby Vám Bůh dal i dostatek síly pro život rodinný a osobní.

Moc Vás pozdravuji a těším se, jak věřím, na setkání s Vámi na 6. konferenci v příštím roce

V Českých Budějovicích, 2. listopadu 2019

Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., Dr. h. c., v. r.
biskup pražský CČSH

Křivoklát - konference 2019

Út, 12/31/2019 - 08:43

Pátý ročník mezinárodní archeologicko-kastellologické konference se realizoval na hradě Křivoklát ve dnech 1. a 2. 11. 2019. Konference je věnována památce prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. Letos se zaměřením na českou a evropskou kastellologii, na archeologii středověku a na oblast památkové péče.

Součástí konferenčního jednání bývá tradiční vzpomínková pobožnost v hradní kapli, tentokrát pod vedením vikářky a farářky Mgr. Růženy Adamové.

Zvláštní dík za trvalou podporu této konference náleží kastelánovi Hradu Křivoklát Mgr. Petrovi Slabému.

O mezinárodním významu a rozsahu akce svědčí počet účastníků (šest desítek) i jednací jazyky – čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina. Mezi pořadateli a spolupořadateli bývají pravidelně: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Katedra archeologie a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Národní památkový ústav – Správa Státního hradu Křivoklát, Pražská diecése Církve československé husitské, Náboženská obec Církve československé husitské v Křivoklátě a Společnost přátel starožitností.

Své pozdravné slovo zaslal bratr David Tonzar, biskup pražský.

(BK, jSk, NO CČSH Křivoklát)

Kázání na téma Matouš 2, 13-23

So, 12/28/2019 - 14:58

Sestry a bratři.

Dnešní text z Matoušova evangelia, o Ježíšově dětství, nám popisuje tři navazující příběhy: útěk Ježíšovy rodiny do Egypta; vražedné násilí Heroda vůči betlémským dětem; a návrat Ježíšovy rodiny do Palestiny. Začátek i konec perikopy se odehrávají na území Izraele a jsou propojeny sestoupením a vyjitím z Egypta, což vytváří důležitý ucelený rámec, který se v historii vyvoleného lidu vícekrát symbolicky opakuje. Všechny části vyprávění obsahují biblické odkazy, které směřují k potvrzení a naplnění starozákonních proroctví.

Dalším významným motivem tohoto příběhu svaté rodiny je postava anděla, který se zjevuje Josefovi ve snu, aby mu vyjevil Boží vůli. Na začátku dostává Josef příkaz odvést dítě i jeho matku a uprchnout do Egypta. Před závěrem má Josef za úkol vzít dítě a jeho matku zpět do Izraele.

Každé dítě je bezmocné, zcela bezbranné a jeho život může být snadno ohrožen. K tomu, aby mohlo žít, potřebuje péči a pomoc. Potřebuje účinnou a moudrou ochranu ve všech ohledech, aby mohlo přežít v nebezpečí. V našem příběhu je se životem dítěte, Ježíše a Spasitele, ohrožené celé spásné dění, a proto vidíme, že přichází vyvolenému na pomoc Boží ochrana a díky ní je zmařena Herodova touha po zabití „Ježíše – židovského krále“. Josef je v příběhu Božím nástrojem; pečlivě a oddaně plní příkazy Božího vedení tak, jak to známe z příběhů biblických praotců a všemi silami se snaží zachránit život vyvoleného dítěte. Je to tedy opět Boží vůle, která vede Ježíše do Egypta a posléze zpět do Nazareta. Všechny tyto jednotlivé úseky evangelijního příběhu se skládají a spojují k naplnění Božího plánu Spásy.

Jiří Sedlák NO Mnichovice

Vánoční přání bratra biskupa

Čt, 12/19/2019 - 12:38

Anděl řekl Josefovi: Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš;
neboť o vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Mt 1,21)

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu, moji milí,

naplnil se čas a přiblížilo se Boží království na zemi. Změna k lepšímu, ke konečnému Dobru nastala! Bůh nás má rád, a proto přichází, aby nás zachránil. Je jen na nás, jestli se rozhodneme jeho záchranu přijmout! Pozemský život je krátký, času je málo, nezatěžujme se proto hádkami a sváry o věci pomíjivé, ale bojujme dobrý boj víry a všude zvěstujme Boží vůli.

Ježíš nás vysvobodil z moci hříchu, jsme Boží děti, radujme se z toho. A ona vnitřní radost ať z nás vyzařuje všude, kde jsme, a tím proměňujeme stálé strachy a úzkosti tohoto světa.

Narodil se nám spasitel! Radujme se!

David Tonzar
biskup

Prání ke stažení 

Časopis Husita 06/2019

Čt, 12/12/2019 - 14:20

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 06/2019 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_06_19.pdf|450|600}

Časopis Husita 05/2019

Čt, 12/12/2019 - 14:19

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 05/2019 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_051_19.pdf|450|600}

Podzimní radovánky NPK Husita v nových prostorech!

St, 11/06/2019 - 10:19

Od října 2019 jsme v nových prostorech, kvůli dočasné rekonstrukci celého Komunitního centra na Žižkově (Roháčova 66 - hnedka za rohem původního klubu). A hnedka si užíváme podzimních radovánek. V rámci pravidelné aktivity výtvarné dílny jsme vyrobili společně s dětmi kaštanové zvířátka či draky, které jsme nechaly proletět na Parukářce. Nezapomínáme také na Halloween a dušičky, který jsme oslavili v rámci komunitní akce v kostele na Žižkově, který je právě těsně před rekonstrukcí, což dodávala strašidelný nádech. Děti si na akci mohly vydlabat dýně, zahrát hry a hřebem dne bylo vyhlášení nejhezčí masky. Děkujeme za super akci a přejeme všem krásný podzim.

Anna Zavřelová

Hudebně-literární kompozice – scénické čtení na Zderaze

Po, 11/04/2019 - 12:25

Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město uvádí hudebně-literární kompozici – scénické čtení. 14. listopadu 2019 od 17:00, Praha 2, Resslova 6, kostel sv. Václava na Zderaze

Read More...

Slavnostní shromáždění k DVV

Út, 10/29/2019 - 10:31

Církev československá husitská, Pražská diecéze a Náboženská obec Praha 1 - Staré město vás zvou na Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů, k 101. výročí ukončení 1. světové války a k 80. výročí úmrtí člena CČSH studenta Jana Opletala.

Účast přislíbili zástupci Armády ČR, Československé Obce Legionářské , Společnosti M. R. Štefánika a dlaší představitelé veřejného, společenskéhoa spolitického života.

Při této příležitosti se bude tradičně konat pobožnost v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v neděli 10. listopadu 2019 od 17 hodin. Pobožnost povede doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražský CČSH, kázáním poslouží ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH. Moderuje pplk. Ing. Jiří Werich Petrášek. Účinkují Jana Jonášová - soprán, Miroslav Kejmar - trubka, na varhany doprovází Bohumír Rabas.

Večerní bohoslužby na Zderaze

St, 10/09/2019 - 12:31

Každou lichou neděli od 19:00 se v kostele sv. Václava na Zderaze konají večerní bohoslužby. 13.10.2019 slouží br. biskup David Tonzar, 27.10.20190 slouží br. farář Zdeněk Břeň.

www.zderaz.cz

Plakát ke stažení

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer