Zprávy z pražské diecéze CČSH

Syndikovat obsah
Aktualizace: 1 den 2 hodiny zpět

Přání pražského bratra biskupa k blížící se Velké noci

St, 03/25/2020 - 12:02

Ž 27,5: "Pán mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě ve skrýši svého stanu."
2. K 12,10: "Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný."

 

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu, prátelé,

blíží se konec postní doby a přibližuje se nám tak zázrak a tajemství Velké Noci, noci, v níž náš Bůh ukázal, jak překonat smrt. Tento rok, kdy si naše církev připomíná 100 let znovuzrození husitské cesty k Bohu, poprvé v našich dějinách prožíváme v tento čas zcela nový půst: oddělení našeho života od nepodstatných a zbytných věcí a díky vnější izolaci mít možnost prožívat hluboké přilnutí k Bohu a pamatovat na člověka, na naše blízké.

Bůh je s námi, to je jistota, kterou máme! Nemusíme mít obavy, má nás rád a připravil nás na všechny útrapy a slabosti. Dá nám sílu, abychom všechno zvládli. Buďme s Hospodinem v každodenním vztahu, buďme se svými blízkými, když ne osobně, alespoň telefonicky či spojeni datovými přenosy tak, jako je každou vteřinu našeho života s námi Ježíš.

Opatruj a ochraňuj vás nás Pán!
Kristus je Vzkříšen, pro nás Vzkříšen! Radujme se!

Moc Vás zdraví, zdraví a pokoj přeje
David Tonzar
biskup pražský

Dopis duchovním a diecézi III.

Pá, 03/20/2020 - 17:23

Ž 57, 2: "Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká duše moje. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí."

Vážené sestry a vážení bratři, moji milí,

pátý den je celá země pro každodenní pohyb až na výjimky uzavřena. Jsme na farách, v kostelích i zde na diecézním úřadu a přemýšlíme, jak aktuálně pomoci. Díky vinohradskému sboru můžeme sledovat bohoslužby on-line, někteří z vás se pustili do šití roušek (u nás na úřadu jsme vybaveni od roztocké náboženské obce), jiní pomáhají s nákupy starým a osamoceným členům sboru i dalším. Telefonujeme těm, kteří jsou opuštěni a sami, snažíme se otevírat webové rozhovory, modlíme se za uzdravení celé země a se slovy žalmisty... utíkáme se do stínu Hospodinových křídel.

Milé sestry a milí bratři, chci Vám v tomto dopise sdělit, že od dnešního dne spustilo vedení církve nové webové stránky aktualne.ccsh.cz, na kterých jsou uváděny nové informace z života církve, ekumeny i světa v čase nouze. Pokud můžete, rozdejte, rozpošlete členům sborů kontakt na tyto stránky, aby nezůstali izolovaní a mohli se společně propojit se bratry a sestrami z církve alespoň touto formou.

Držte se dobrého, Pán Vás opatruj a ochraňuj i nadále!
David Tonzar
biskup

Organizace chodu DR

Út, 03/17/2020 - 14:00

Žalm 57, 3: "Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas."

Milé sestry a milí bratři,

pozdravuji Vás touto elektronickou formou v krátké době již podruhé. Možná jste již dostali informace o chodu ÚÚR a pokyny pro diecéze v souvislosti s krizovými opatřeními na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215. Pokud ne, zasílám Vám je v příloze.

Děkuji Vám za včerejší službu v náboženských obcích, ať již formou slavení Večeře Páně, Pobožností F. Kalouse, modlitbami, prosbami, zpěvy. I tato možnost však novým opatřením padá.

Sestry a bratři, myslím na Vás a prosím Vás duchovní, kazatele i laiky, abyste vytrvali a ať už telefonicky nebo po emailech či jinými sociálními sítěmi byli nablízku těm z náboženských obcí, kteří Vaši pomoc potřebují, cítí se sami. Opuštění. Pokud jen trochu můžete, kontaktujte naše členy v domovech pro seniory, v nemocnicích, neboť v těchto místech jsou zcela osamoceni. Každý telefon jim udělá radost a potěší.

Opatrujte se. Až do odvolání se ruší všechna shromáždění církve (viz příloha). Zůstávejme pospolu v modlitbě a pomáhejme lidem slovem a může-li kdokoli i činem (např. v Praze magistrát registruje dobrovolníky z řad skautů ad. k roznášení nákupů, obědů ad.)

Pokud by kdokoli z církve potřeboval pomoci, dejte nám vědět, nakoupíme, zavezeme za dveře a obstaráme Vás. Dáváme k dispozici automobil na DR.

Co se týká chodu úřadu DR, je zde přítomen br. biskup, br. tajemník, ses. účetní a pers. odd. Ing. Hájková, br. Večeřa a v některých dnech i br. Burda, ostatní zaměstnanci jsou na mobilních telefonech.

Prosím sestry farářky a bratry faráře, aby, budou-li potřebovat jakoukoli pomoc kontaktovali prostřednictvím svého vikáře diecézi!

Pán Vás opatruj a ochraňuj!

Moc Vás všechny zdraví a zdraví přeje Váš

David Tonzar
biskup

Sváteční slovo

Ne, 03/15/2020 - 17:26

V dnešní den, kdy na mnoha místech diecéze probíhaly bohoslužby, pobožnosti a modlitby za uzdravení a jinde s ohledem na karantény byly zavřené kostely přinášíme dnešní již 6. sváteční slovo v České telivizi s naším br. biskupem Davidem Tonzarem.


Česká televice, druhý program, neděle 15.3. ve 12:50. (předtáčeno)

Mimořádná výzva biskupů Církve československé husitské k omezení církevních shromáždění ve stavu nouze

Pá, 03/13/2020 - 13:56

Sestry a bratři,

vzhledem k situaci stavu nouze vyhlášeného dne 12. 3. 2020 vládou České republiky kvůli koronaviru a platného od 13. 3. 2020, biskupové Církve československé husitské vyzývají nekonat v neděli řádné bohoslužby a pravidelná shromáždění, kromě pohřbů, ale doporučují se konat modlitby, pobožnosti a mimořádné bohoslužby v malém společenství.

Vybízíme duchovní, aby v čase pravidelných nedělních bohoslužeb byli přítomni ve sboru a modlili se za uzdravení lidí a společnosti, za ochranu a pomoc v nouzi a ohrožení.

Jednou z možností zvěstování Božího slova je, aby duchovní a kazatelé prostřednictvím internetu rozesílali pravidelně členům sboru a dalším zájemcům svá psaná kázání k biblickým textům příslušné neděle podle Bohoslužebné knihy CČSH a zveřejňovali je na stránkách náboženské obce.

Ve sborech a modlitebnách a na dalších místech ať jsou konány osobní modlitby duchovních a laiků, pobožnosti, bohoslužby slova nebo s večeří Páně (liturgie) v malém společenství.

Povzbuzujeme členy církve k osobní četbě Písma svatého, duchovní literatury a sledování náboženských pořadů a přenosů bohoslužeb v rozhlase a televizi.

Vyzýváme duchovní, aby byli v kontaktu především s nejstaršími a nejohroženějšími členy církve, a zajistili jim v případě nouze pastorační i hmotnou pomoc.

Prosíme pro všechny o Kristovu blízkost i posilu Ducha svatého.

Dne 13. března L.P. 2020

Výzva ke stažení

1. postní

Pá, 03/06/2020 - 12:58

Předobrazem postního období, do nějž jsme právě vstoupili, je Ježíšův asketický pobyt na poušti, kde je pokoušen od ďábla a zvítězí, takže je nakonec obsluhován samými anděly. Ježíšův půst ovšem opět odkazuje na starozákonní putování Izraele pouští, než mu bylo dovoleno překročit Jordán a vstoupit do zaslíbené země. Oba příběhy nabízejí celou řadu paralel a společných motivů (tak např. jejich trvání je v obou případech přiřazeno symbolické číslo 40; Ježíš je na poušť zaveden Duchem právě po svém křtu v Jordánu; když Izrael překračuje Jordán, jeho vůdcem je Jozue, JE(HO)ŠUA, tj. Ježíš, atd.). Dnes se ve stručnosti podíváme na to, co tyto příběhy rámuje jako scenérie, a to je motiv pouště.

Read More...

Velikonoční domino - hra pro květnou neděli

Pá, 03/06/2020 - 10:01

Pražská diecéze ve spolupráci s NO Praha Staré Město v rámci své ediční komise vydala pro dny nadcházejících svátků Velikonoční domino, od již známé a osvědčené autorky a ilustrátorky Aničky Radové.

S trochou šikovnosti si děti nejprve vystříhají kartičky na cestu do Jeruzaléma, aby ve finále hry vjely na oslíku do Jeruzaléma slavnostní bránou. Menším dětem s vystřihováním pomohou rodiče či starší kamarádi. Při přípravě hry si můžete s dětmi převyprávět velikonoční příběh a těšit se z krásného společně stráveného času.

Cena: 18 Kč

Velikonoční Domino můžete zakoupit na společných vikariátech nebo objednat na: urad@ccshpraha.cz, tel: 234 760 058

Read More...

Časopis Husita

Čt, 02/27/2020 - 09:57

Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte, abych Vás požádala o spolupráci při tvorbě našeho diecézního časopisu HUSITA. Časopis vychází již od r. 2003, kdy vyšlo první nulté číslo a k dnešnímu dni prošel několika změnami v obsahu a koncepci, včetně té, že nás bohužel opustila v loňském roce známá publicistka a spisovatelka Věnceslava Dezortová. Její příspěvky z oblasti kultury, kterými naplňovala část obsahu Husity, jsme nahradili příspěvky Mariany Matouškové, která nám již v devíti číslech přibližuje život na Malé Straně od 50. let minulého století.

Read More...

Pozvánka na veřejnou přednášku s diskuzí

Pá, 02/21/2020 - 12:55

Husův institut teologických studií v Praze zve na veřejnou přednášku na téma: "Od Čtyř pražských článků přes Českou konfederaci k bitvě na Bílé hoře". Přednášku povede doc. PhDr. Eva Melmuková.

Přednáška s následnou diskuzí se uskuteční ve středu 4. března od 14:00 do 15:30 hodin v aule Husova institutu teologických studií Roháčova 1305/66, Praha 3 - Žižkov

 

Pozvánka ke stažení

Cyklus přednášek "Historia magistra vitae" ke stému výročí CČSH

Po, 02/17/2020 - 13:37

Z historie se můžeme poučit a inspirovat, a proto srdečně zveme na řadu přednášek s diskusemi "Historia magistra vitae" ke stému výročí CČSH.

Přednášky se konají v knihovně Dr. Františka Kováře (Wuchterlova 5, Praha 6 - Dejvice, 5. patro), vždy ve čtvrtek od 18:00 hodin.

  • 20.2.2020 Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (ETF UK) Téma: Dějiny Husovy evangelické bohoslovencké fakulty s ohledem k pedagogům a studujícím z CČS(H)
  • 19.3.2020 ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF UK) Téma: Vzdělávání bohoslovců od nacistické okupace do roku 1990
  • 16.4.2020 doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK) Téma: CČS(H) ve svědectví vatikánských archivů
  • 21.5.2020 PhDr. Martin Jindra (UAM CČSH)  Téma: Umění a umělci v CČSH
  • 18.6.2020 Bohdan Pícha (soukromý badatel) Téma: Skladatel Josef František Pícha 1889-1977

Plakátek ke stažení

 

 

Časopis Husita 01/2020

Po, 02/17/2020 - 12:35

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 01/2020 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_01_20.pdf|450|600}

Pozvání na Setkání křesťanů "TVÁŘÍ V TVÁŘ"

Po, 02/17/2020 - 11:50

Srdečně zveme na 11. Setkání křesťanů, které se bude tentokrát konat 3. - 5.7.2020 v rakouském městě Graz/Štýrský Hradec. Nabídka je pro všechny generace, znalost jazyka není podmínkou, řada programů bude překládána nebo budou nonverbální. Téma celého Setkání je „Tváří v tvář“. Neváhejte a příští prázdniny začněte s námi! Pražský biskup David Tonzar s manželkou se zúčastní s námi.

Co je Setkání křesťanů

Jde o velký sjezd několika tisíc účastníků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a několika dalších zemí. Zvány jsou všechny generace, speciální program připravuje mládež, programová nabídka je věnována i dětem. V rámci setkání probíhají biblické práce, diskuzní pořady, workshopy, koncerty, výstavy, divadelní představení, sportovní turnaje, prohlídky města a další pořady. Vrcholem setkání jsou společné bohoslužby, na kterých se podílejí účastníci ze všech středoevropských zemí.

Read More...

Předjarní večerní bohoslužby na Zderaze

So, 02/15/2020 - 06:48

Večerní bohoslužby v kostele svatého Václava na Zderaze. scházíme se každou lichou neděli v 19:00, tentokrát podle rozpisu slouží:

  • 16.2. Martina Kopecká
  • 01.3. Daniel Majer
  • 15.3. Eva Mikulecká
  • 29.3. Jaroslav Hrdlička

Těšíme se na Vaši účast. Plakát ke stažení

Proměnění Páně

Pá, 02/14/2020 - 10:57

Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč někteří lidé mají dar vnímat Boží blízkost a jiní, i když se o to celý život snaží, tento dar nemají? Jsou lidé se schopnostmi vidět věci, které přesahují naše lidské poznání. To však neznamená, že ostatní, zůstanou navždy uvězněni „v zajetí přízemnosti“. Vše má svůj čas.

V mnohých křesťanských chrámech se před začátkem postní doby čte tajuplný evangelijní příběh o proměnění Ježíše Krista. Ježíš, společně se třemi učedníky, vystoupil na vysokou horu, kde byli sami. Na hoře, před jejich očima, byl Ježíš proměněn v zářící, oslnivou bytost. „Jeho tvář se rozzářila jako slunce a šat byl oslnivě bílý.“ V tu chvíli se kolem něho zjevily další dvě zářící postavy, které byly rozpoznány jako Eliáš a Mojžíš, dávní představitelé Starého zákona. Stalo se to bezprostředně před velikonočními událostmi, tedy před Ježíšovým smrtelným utrpením a hlubokým zoufalstvím jeho učedníků. Mělo to svůj důvod.

Read More...

České schizma - 100 let církve československé

Čt, 01/30/2020 - 14:50

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ČESKÉ SCHIZMA - 100 LET CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ, která se uskuteční 14. - 15. května 2020 v Lánech. Konferenci společně pořádají Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník a Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské.

V roce 2020 si připomínáme sto let od události, která výrazným způsobem ovlivnila náboženské poměry první republiky. Bouřlivá atmosféra provázející zrod nového státu se přenesla i do prostředí katolické církve a zaktivizovala reformní hnutí duchovenstva. Otevřela se tak řada palčivých otázek dotýkající se podoby církve i běžného života kněží. Naděje na možnou změnu církve se však ukázaly liché, což vedlo část duchovních k rozhodnutí vytvořit 8. ledna 1920 nové křesťanské společenství. Církev československá vstupovala do života s ambicemi stát se největší konfesí a proměnit duchovní tvář naší země, což pochopitelně přineslo ostré střety s dominantní katolickou církví.

Kázání na téma: A na co by si teprve mohli stěžovat zakladatelé církve?

Út, 01/28/2020 - 09:34

 Ježíš nás učí, že Boží věci jsou na počátku nepatrné: "Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší ..." (Mt 13,31)

 I náš národ před 100 lety prožil podobný div Boží vlídnosti, když začaly vznikat naše náboženské obce  - také skoro z ničeho.Ve městech a obcích se schází jen pár lidí. Bez své liturgie. Bez zformulované teologie. Bez bohosloveckých ad. škol. Bez svého zpěvníku. Bez kostelů. Bez far. Bez aut. Bez peněz. Bez nemovitostí k pronájmu. Bez tradice a historie. A na samém počátku s ještě menší členskou základnou než má církev dnes. V době kdy masy v ČSR vystupují z církve do bezvyznání. Na počátku se schází jen hrstky lidí, ale jakých lidí? Lidí se srdcem planoucím usilovnou láskou, činnou vírou a vytrvalou nadějí  (1Te 1,3) a s holýma rukama, ale v milosti Boží, budují dílo církve, která již 100 let slouží Bohu a pomáhá lidem. My, díky tomuto Božímu lidu - těmto odvážným zakladatelům a spolupracovníkům na Boží vinici, a díky vlídnosti Boží, dnes disponujeme více zdroji, než měli oni tehdy na přelomu let 1919-1920.

 

Read More...

Kázání na téma Matouš 2, 13-23

Út, 01/28/2020 - 09:33

Sestry a bratři.

Dnešní text z Matoušova evangelia, o Ježíšově dětství, nám popisuje tři navazující příběhy: útěk Ježíšovy rodiny do Egypta; vražedné násilí Heroda vůči betlémským dětem; a návrat Ježíšovy rodiny do Palestiny. Začátek i konec perikopy se odehrávají na území Izraele a jsou propojeny sestoupením a vyjitím z Egypta, což vytváří důležitý ucelený rámec, který se v historii vyvoleného lidu vícekrát symbolicky opakuje. Všechny části vyprávění obsahují biblické odkazy, které směřují k potvrzení a naplnění starozákonních proroctví.

Dalším významným motivem tohoto příběhu svaté rodiny je postava anděla, který se zjevuje Josefovi ve snu, aby mu vyjevil Boží vůli. Na začátku dostává Josef příkaz odvést dítě i jeho matku a uprchnout do Egypta. Před závěrem má Josef za úkol vzít dítě a jeho matku zpět do Izraele.

Každé dítě je bezmocné, zcela bezbranné a jeho život může být snadno ohrožen. K tomu, aby mohlo žít, potřebuje péči a pomoc. Potřebuje účinnou a moudrou ochranu ve všech ohledech, aby mohlo přežít v nebezpečí. V našem příběhu je se životem dítěte, Ježíše a Spasitele, ohrožené celé spásné dění, a proto vidíme, že přichází vyvolenému na pomoc Boží ochrana a díky ní je zmařena Herodova touha po zabití „Ježíše – židovského krále“. Josef je v příběhu Božím nástrojem; pečlivě a oddaně plní příkazy Božího vedení tak, jak to známe z příběhů biblických praotců a všemi silami se snaží zachránit život vyvoleného dítěte. Je to tedy opět Boží vůle, která vede Ježíše do Egypta a posléze zpět do Nazareta. Všechny tyto jednotlivé úseky evangelijního příběhu se skládají a spojují k naplnění Božího plánu Spásy.

Jiří Sedlák NO Mnichovice

Kázání na téma: A na co by si teprve mohli stěžovat zakladatelé církve?

Čt, 01/09/2020 - 10:58

 Ježíš nás učí, že Boží věci jsou na počátku nepatrné: "Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší ..." (Mt 13,31)

 I náš národ před 100 lety prožil podobný div Boží vlídnosti, když začaly vznikat naše náboženské obce  - také skoro z ničeho.Ve městech a obcích se schází jen pár lidí. Bez své liturgie. Bez zformulované teologie. Bez bohosloveckých ad. škol. Bez svého zpěvníku. Bez kostelů. Bez far. Bez aut. Bez peněz. Bez nemovitostí k pronájmu. Bez tradice a historie. A na samém počátku s ještě menší členskou základnou než má církev dnes. V době kdy masy v ČSR vystupují z církve do bezvyznání. Na počátku se schází jen hrstky lidí, ale jakých lidí? Lidí se srdcem planoucím usilovnou láskou, činnou vírou a vytrvalou nadějí  (1Te 1,3) a s holýma rukama, ale v milosti Boží, budují dílo církve, která již 100 let slouží Bohu a pomáhá lidem. My, díky tomuto Božímu lidu - těmto odvážným zakladatelům a spolupracovníkům na Boží vinici, a díky vlídnosti Boží, dnes disponujeme více zdroji, než měli oni tehdy na přelomu let 1919-1920.

Read More...

Zamyšlení nad texty k výročí CČSH - J 2, 13 -22

Čt, 01/09/2020 - 10:42

Milí přátelé, sestry a bratři,

biblický text nás uvádí do vypjatého dialogu Pána Ježíše s jeho odpůrci, když před tím vyhnal z chrámového nádvoří kupce a směnárníky. Rozhovor se vede o kompetenci Pána Ježíše konat změny zavedených zvyklostí v Jeruzalémském chrámu. Ježíšovi protivníci zpochybňováním oprávněnosti tohoto činu ve skutečnosti sledují mnohem víc. Chtějí z Ježíšových úst prohlášení, které by ho dostalo před soud. Proto hlasitě volají po právu, které sami upravili, aby všem, mimo Hospodina, vyhovovalo. Pána Ježíše ani v tak vypjaté situaci nevyprovokovali k žádoucímu prohlášení, a tak se uchylují pouze k urážkám a posměchu.

Read More...

100 let CČS(H) a její první patriarcha

Út, 12/31/2019 - 08:58

U příležitosti stého výročí založení církve pro vnitřní potřebu připravila Pražská diecéze CČSH monografii o prvním patriarchovi br. Karlu Farském. Monografii si můžete volně stáhnout a použít (včetně tisku a veřejného šíření).

Dne 26. července, na sv. Annu, 1880 se ve Škodějově u vysokého nad Jizerou narodil Františkovi a Johaně (rozené Bochové) třetí potomek – syn Karel...

100 let CČSH a její první patriarcha428.9 KB

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer